Privaatsuspoliitika

Sihtasutus Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik (KNK) on seadusandlusest tulenev kohustus kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

Töötlemise õiguslikud alused:

KNK on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on saladuse hoidmise kohustus ja tervise infosüsteemi põhimääruse §-st 11 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-st 41 tulenev õigus töödelda andmesubjekti nõusolekuta tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid. Patsiendile on tervishoiuteenuste osutamiseks terviseandmete ja muude isikuandmete esitamine kohustuslik ning isikuandmete esitamata jätmise korral ei saa KNK teenuseid osutada.

Turvalisus:

KNK infosüsteemides hoitavate andmete turvalisuse tagamiseks on kehtestatud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. KNK jätab endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. Turvalisus- ja privaatsuspoliitikat vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel, kes on kohustatud järgima konfidentsiaalsuskohustust.

Sihtasutus Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik (KNK) veebilehed www.entc.ee ja www.kuuljaks.ee omavad vajalikke meetmeid, et kaitsta kogutud isikuandmete terviklust, täpsust ja privaatsust. Veebilehtedel on kasutusel ajakohastatud SSL sertifikaat, mis võimaldab avalikus internetis privaatse krüpteeritud sidekanali kasutamist (HTTPS), mille abil andmed edastatakse konfidentsiaalsete ja terviklikena. KNK ei avalda oma veebilehtede kasutajate andmeid kolmandatele osapooltele.

Isikuandmete kaitse:

KNK rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) patsiendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Säilitame isikuandmeid kujul, mis võimaldab Teid tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle isikuandmete töötlemise eesmärgi täitmiseks, milleks Teie isikuandmeid koguti.

Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 1. satute KNK kliinikusse,
 2. Teie lähedane on sattunud KNK -kliinikusse,
 3. patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks,
 4. soovite enda ravidokumentide väljastamist,
 5. saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude,
 6. esitate meile ettepaneku või tänukirja,
 7. kandideerite meile tööle,
 8. broneerite aja (digi)registratuuris – identifitseerimisandmed (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne), mida kasutaja ise sisestab/annab,
 9. külastate meie veebilehte – info arvuti ja meie veebilehe kasutamise kohta (näiteks arvuti IP aadress, geograafiline asukoht, veebilehitseja tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, külastuse aeg ja -kestus, lehekülgede vaatamise ja lehekülgedel liiklemise statistika),
 10. kõnede salvestamine! parema klienditeeninduse tagamiseks salvestatakse registratuuri üldtelefonile 6405570 tehtud kõned,
 11. kaamerate kasutamine! Turvalisuse, patsientide ohutuse ja ravi kvaliteedi tagamise eesmärgil on KNK välisterritooriumile ja siseruumidesse paigaldatud turvakaamerad.

Sihtasutus Kõrva-Nina-Kurguhaiguste  Kliinik võib avaldada Teie isikuandmeid:

 1. seaduspärase nõudmise alusel – nt politsei, haigekassa, terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms,
 2. oma õiguste kaitseks ja turvalisuse tagamiseks – nt pettuse kahtluse korral.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine:

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Taotlusi saate esitada meie üksuste registratuuris või saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile info@entc.ee. Mõistlikus koguses andmeid väljastatakse tasuta. Andmed väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel või krüpteeritult isikukoodile.
NB! Teie andmete turvalisuse huvides telefoni teel andmeid ning uuringute/analüüside tulemusi ei väljastata.

Isikuandmeid ei väljastata, kui see võib:

 1. kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 2. takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 3. raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed: 

Vastutav töötleja on Sihtasutus Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik reg kood 90008421, aadress Mustamäe tee 55A, 10621 Tallinn, e-post info@entc.ee, veebilehe aadress www.entc.ee, telefon 6405570.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega Sihtasutus Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik poole kas kas kirja teel või e-posti aadressil info@entc.ee või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-post: info@aki.ee).

Sihtasutus Kõrva-Nina-Kurguhaiguste Kliinik teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid, järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.